Sąlygos ir nuostatai

Naudojimosi interneto svetaine www.grafton.lt bendrosios sąlygos ir nuostatai

1. Įvadas

1.1. Šios Bendrosios sąlygos ir nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja santykius tarp Grafton Recruitment prekės ženklą Lietuvoje valdančios įmonės UAB "Gi Group Lithuania", kurios registruota buveinė yra Manufaktūrų g. 20-210, LT-11342 Vilnius, įmonės kodas 302473574 (toliau – „Įmonė“), ir asmenų (toliau – „Kandidatai“ arba „Kandidatas“), kurie naudojasi Bendrovės valdoma interneto svetaine, esančia domene www.grafton.lt  (toliau Svetainė“).

1.2 Pagal šiuos Nuostatus, Kandidatu yra laikomas bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar yra registruotas vartotojas. Pagal šiuos Nuostatus, naudojimasis Svetaine reiškia informacijos įvedimą Svetainėje, informacijos paiešką Svetainėje, informacijos apdorojimą Svetainėje ir Svetainės atidarymą interneto naršyklėje iš bet kurio elektroninio įrenginio.

1.3. Įmonė pasilieka teisę koreguoti arba atnaujinti NuostatusNaudodamasis Svetaine, Kandidatas sutinka su naujausia Nuostatų versija.

2. Vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumas ir naudojimas

2.1 Kandidatas supranta, kad norint naudotis visomis Svetainės funkcijomis, reikalinga vartotojo registracija. Jei Kandidatas nusprendžia nesiregistruoti, jis sutinka naudotis Svetaine su apribojimais.

2.2 Registruodamasis Svetainėje, Kandidatas privalo užpildyti savo asmeninę ir kontaktinę informaciją, nurodydamas bent vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį ir adresą. Pareiškėjas taip pat privalo registracijos metu susikurti vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudos vėlesniems prisijungimams (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.3 Užbaigus registracijos procesą, Įmonė suteiks Kandidatui visišką prieigą prie Svetainės ir sukurs Kandidato vartotojo profilį (toliau – „Profilis“). Paskyros tikslas – sudaryti galimybę Kandidatui Svetainėje susikurti prisistatymą potencialiems darbdaviams.

2.4. Svetainėje Kandidatui suteikiama galimybė registracijos metu arba bet kada vėliau savo Profilį papildyti neprivaloma asmenine informacija (gyvenimo aprašymas, darbo patirtis, kalbų mokėjimas, įgūdžiai ir kt.). Įtraukdamas į savo Profilį privalomus ir neprivalomus duomenis, Kandidatas sutinka, kad jie būtų skelbiami Svetainėje ir atsako už jų teisingumą ir tikslumą. Kandidatas turi teisę bet kada koreguoti arba ištrinti asmeninius duomenis iš savo Profilio.

2.5. Kandidatas yra visiškai atsakingas už Prisijungimo duomenų konfidencialumo ir apsaugos užtikrinimą. Jis atsakingas už tai, kad prisijungimo slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims ir būtų pakankamai atsparus nulaužimui. Kandidato Prisijungimo duomenų atskleidimo atveju, Įmonė neprisiima atsakomybės už bet kokį netinkamą Kandidato profilio naudojimą Svetainėje. Kandidatas supranta, kad Įmonė niekada neprašo Kandidatų atskleisti savo Prisijungimo duomenis.

2.6. Jei Kandidatas įtaria, kad jo Prisijungimo duomenys buvo arba gali būti atskleisti arba netinkamai naudojami, jis privalo nedelsdamas pakeisti prisijungimo prie Svetainės slaptažodį. Jei dėl kokių nors priežasčių tai neįmanoma, Kandidatas privalo nedelsiant susisiekti su Įmone.

3. Naudojimosi Svetaine taisyklės

3.1. Įmonė Svetainę valdo siekdama teikti Kandidatams tarpininkavimo susirandant darbą paslaugas (įdarbinimas, kandidatų paieška ir atranka, kt.). Kandidatas neturi teisės naudoti Svetainės jokiu kitu tikslu.

3.2. Kandidatas įsipareigoja neskelbti ir neįvesti į Profilį duomenų, medžiagos ir dokumentų, kurie:

3.2.1. yra melagingi, netikslūs ar kitaip klaidinantys;

3.2.2. pažeidžia bet kurios trečiosios šalies autorių teises ar kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises;

3.2.3. yra įžeidžiantys, grasinantys, nepadorūs ar kitaip Įmonės ar trečiųjų asmenų gali būti interpretuojami kaip nederami;

3.2.4. gali kurstyti smurtą ar skatinti daryti administracinius ar baudžiamuosius nusižengimus arba pakenkti gyvybei, sveikatai, nuosavybei ar prigimtinėms teisėms;

3.2.5. gali užkrėsti Svetainę virusais, kenkėjiškomis programomis ar bet kokia kita programine įranga, kuri trikdo efektyvų Svetainės veikimą, keičia jos turinį arba leidžia neteisėtai gauti informaciją iš Svetainės;

3.2.6. negali būti paskelbti ar įkelti į Svetainę be privalomo trečiosios šalies sutikimo ir šis sutikimas nebuvo gautas iš anksto.

3.3. Jei Įmonė nustato, kad bet kokie duomenys, medžiaga ar dokumentas, paskelbtas Kandidato profilyje Svetainėje, prieštarauja Nuostatų 3.2 punkte nurodytoms taisyklėms arba kitaip pažeidžia Nuostatus, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti tokius duomenis, medžiagą ar dokumetą iš Svetainės, arba pašalinti Kandidato Profilį Svetainėje ir neleisti jam toliau naudotis Svetaine.

3.4. Pareiškėjas pripažįsta, kad, pažeidus šiuos Nuostatus ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktus, Įmonė visapusiškai bendradarbiaus su teisėsaugos institucijomis arba kitu viešojo administravimo organu, siekiant nustatyti asmenį, pažeidusį Nuostatus ir (arba) teisinį reglamentavimą.

4. Intelektinės nuosavybės teisės

4.1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą Svetainėje esantį turinį priklauso Įmonei arba asmenims, kurie suteikė Įmonei leidimą naudoti jų intelektinę nuostavybę.

4.2. Draudžiama atsisiųsti ar kitaip kopijuoti bet kokį šioje Svetainėje esantį turinį, nebent jis skirtas išskirtinai asmeniniam naudojimui arba turinio parsisiuntimas yra aiškiai leidžiamas, leidimą parsisiųsti turinį išreiškiant Svetainėje raštu. Parsisiuntęs leidžiamą naudoti turinį, Kandidatas privalo laikytis visų autorinių ir (arba) intelektinės nuosavybės teisės aktų ir reglamentų.

4.3. Griežtai draudžiama keisti, iššifruoti ar kitaip manipuliuoti programine įranga, Svetainės šaltinio kodu ar kita Svetainėje esančia informacija. Automatinis informacijos rinkimas iš Svetainės griežtai draudžiamas.

5. Svetainės turinio prieinamumas ir pakeitimai

5.1. Įmonė rūpinasi kokybiška Svetainės priežiūra, kad būtų užtikrintas visapusiškas ir nuolatinis jos veikimas, o Svetainei tapus laikinai neprieinama dėl atliekamų turinio pakeitimų arba esant techniniams sutrikimams, stengiasi kuo greičiau atkurti įprastą Svetainės veikimą. Tačiau Įmonė neprivalo užtikrinti nenutrūkstamo Svetainės pasiekiamumo.

5.2. Svetainė ir jos veikimas bet kuriuo metu gali būti pakeistas, sustabdytas arba visiškai nutrauktas. Įmonė turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo plėsti, apriboti ar kitaip keisti Svetainėje skelbiamos informacijos apimtį.

6. Nuorodos į kitas svetaines

Siekiant išplėsti teikiamas paslaugas, Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Įmonė nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainių turinį. Kandidatai spausdami ant nuorodų į trečiųjų šalių svetaines prisiima atsakomybę už galimą riziką.

7. Asmens duomenys

Visi fizinių asmenų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis .

8. Slapukai

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra paprastas tekstinis failas (dažniausiai tik kelių kilobaitų dydžio), kurį aplankytas Svetainės puslapis siunčia į Kandidato interneto naršyklę. Slapukas leidžia Svetainės puslapiui įrašyti informaciją apie Kandidato apsilankymą, pageidaujamą kalbą ir kitus individualius nustatymus. Slapukai yra svarbūs. Be jų naršyti internete būtų daug sunkiau. Išsamesnę informaciją apie slapukų naudojimą rasite Slapukų naudojimo politikoje.

9. Nutraukimas

Įmonė turi teisę be atlygio ir nenurodydama priežasties neleisti Kandidatui patekti į Svetainę arba visiškai panaikinti jo Profilį. Kandidatas neturi jokių įstatyminių teisių į Svetainę.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Jeigu kuris nors šių Nuostatų punktas taps negaliojantis arba neįgyvendinamas, jo negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturės įtakos kitų Nuostatų punktų galiojimui ir vykdytinumui.

10.2. Šie Nuostatai remiasi Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Visi su Nuostatais susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.