Privatumo politika

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Laikantis Europos sąjungos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (toliau – BDAR) 13 ir 14 str. numatytų sąlygų, prekės ženklo Grafton Recruitment valdytojas Lietuvoje UAB „Gi Group Lithuania“ (toliau – „GI“ arba įmonė) nori jus informuoti apie taikomus tikslus, metodus, komunikacijos ir atskleidimo sritis, kai yra pateikiami pilnamečių kandidatų asmens duomenys jiems užsiregistruojant „GI“ interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė), kitų įmonių interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, naudojant elektroninį paštą ar pokalbio su agentūra metu.

 

1.   DUOMENŲ TVARKYMAS, PAIEŠKŲ IR KANDIDATŲ ATRANKOS TIKSLAIS IR JŲ TEISINIS PAGRINDAS

1.1   Jūsų duomenys yra gaunami šiais būdais:

–   jums užsiregistravus “GI“ interneto svetainių asmeninėse „MyGigroup“ ir „MyGrafton“ paskyrose,
–   elektroniniu paštu,
–   mūsų Įmonėse dirbanančių įdarbinimo konsultantų, 
–   per išorines internetines svetaines ir socialinius tinklus.

1.2  Jūsų duomenys tvarkomi registracijos interneto svetainėse „MyGigroup“ ir „MyGrafton“ tikslais.

1.3  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.2 punkte yra susitarimo su Duomenų tvarkytoju vykdymas, aprašytas  BDAR 6 str. 1 d. (b) p. 

1.4  Jei jūs atsiliepsite į konkretų publikuojamą darbo skelbimą ar pateiksite savanorišką paraišką dėl darbo, jūsų duomenys bus tvarkomi kandidatų paieškos ir atrankos tikslais, t.y.:

   a.   siekiant jus įdarbinti pagal laikinojo įdarbinimo sutartį mūsų kliento įmonėje,
   b.   siekiant jus tiesiogiai įdarbinti mūsų kliento įmonėje,
   c.   siekiant jus tiesiogiai įsidarbinti į „GI“.

1.5  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.4 punkte nurodytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. b) p. reglamentuojamų ikisutartinių nuostatų įgyvendinimas.

1.6  Jūsų duomenys gali būti tvarkomi atliekant personalo paiešką ir atranką, siunčiant jums darbo pasiūlymą (-us), atitinkantį jūsų profilį, kad jums būtų garantuotas įsidarbinimas. 

1.7  Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis 1.6 punkte aprašytais tikslais yra  jūsų sutikimas, aprašytas BDAR 6 str. 1(a) d. 

1.8  Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti jūsų teises teisminiame procese.

1.9  Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo 1.8 punkte aprašytais tikslais pagrindas yra mūsų teisėti interesai pagal BDAR 6 str. 1 d. (f) p.

 

2.   KITI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR JŲ TEISINIS PAGRINDAS

2.1  Jums išreiškus sutikimą, jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

a.  siekiant pateikti informaciją ar reklamines žinutes apie „GI“ siūlomas paslaugas (įskaitant mokymus, karjeros vystymą, treniravimą), atlikti statistikos studijas ir tyrimus ir / ar rinkos apklausas tradicinėmis (paštu, atliekant telefoninį skambutį) ar automatizuotomis (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, multimedijos žinute, momentinėmis žinutėmis) susisiekimo priemonėmis;


b.  siekiant pateikti informaciją ar reklamines žinutes apie kitų Grupės įmonių teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, mokymus, karjeros vystymą, treniravimą, perkėlimo pagalbą, personalo paiešką ir atranką bei vadovų paiešką), atlikti statistikos studijas ir tyrimus ir / ar rinkos tyrimus tradicinėmis (paštu, atliekant telefoninį skambutį) ar automatizuotomis (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, multimedijos žinute, momentinėmis žinutėmis) susisiekimo priemonėmis.

2.2  Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis 2.1 p. aprašytais tikslais yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. nurodyto sutikimo išreiškimas.

2.3  Sutikimo tvarkyti asmens duomenis 2.1 nurodytais tikslais davimas yra visiškai savanoriškas. Jei neduosite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis šiame punkte nurodytais tikslais, jie bus tvarkomi tik 1 p. nurodytais tikslais.

 

3.   TVARKOMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS, DUOMENŲ ŠALTINIAI IR SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1  Kaip pavyzdį galima nurodyti, jog „GI“ gauna šiuos bendrų kategorijų asmens duomenis: vardas, pavardė, slaptažodis, gimimo data, asmens kodas, asmens kortelės numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, darbo patirtis, kita papildoma gyvenimo aprašyme pateikta informacija ir / ar informacija pateikta viename iš mūsų filialų pokalbio metu.

3.2  „GI“ gali gauti jūsų asmens duomenis iš jūsų pačių ir / arba iš trečiųjų šalių interneto svetainių ar socialinių tinklų, kuriuose „GI“ publikuoja savo skelbimus (savo klientų įmonių vardu arba savo vardu) arba iš kurių galima pasiekti publikuojamus skelbimus.

3.3  Atsakius į skelbimą ar pateikus savanorišką paraišką, jums bus suteikta galimybė duomenų rinkimo formose ar pokalbio viename iš mūsų filialų metu paskelbti, kad turite fizinę ar mentalinę negalią, ar esate priskiriamas apsaugotų asmenų kategorijai. Ši informacija apibūdins jūsų sveikatos būklę ir taps specialių kategorijų duomenų, nurodytų BDAR 9 str. 1 d., dalimi bei bus tvarkoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Jūsų sutikimu duomenys taip pat bus naudojami ieškant darbuotojų apsaugotų asmenų kategorijose, vadovaujantis galiojančiomis politikomis bei darbo teisės nuostatomis.

3.4  Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų specialių kategorijų duomenis kaip nurodyta 1.2 p. yra jūsų aiškus sutikimas, nurodytas BDAR 9 str. 2 d. a) p. Neišreiškus sutikimo negalėsime tvarkyti jūsų duomenų pagal specialių kategorijų duomenų nuostatas.

3.5  Prašome nenurodyti jokių specialių kategorijų duomenų savo gyvenimo aprašyme (duomenų, atskleidžiančių jūsų rasę, etninę kilmę, politines pažiūras, religiją, filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje, genetines ar biometrines detales, leidžiančias aiškiai identifikuoti asmenį, ar duomenų, susijusių su jūsų sveikata, lytiniu gyvenimu ar seksualine orientacija).

 

4.   DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

4.1  Jei asmens duomenys tvarkomi personalo paieškos ir atrankos tikslais, kai registruojatės į „MyGiroup“ ir „MyGrafton“ interneto svetaines, kaip tai aprašyta 1 dalyje, jie yra įvedami į Duomenų valdytojo duomenų bazę ir saugomi 30 mėnesių, skaičiuojant nuo šio įvedimo dienos arba nuo dienos, kai jūs paskutinį kartą atlikote veiksmus interneto svetainėje (prisijungėte, atnaujinote duomenis, įkėlėte savo gyvenimo aprašymą), nebent jūs sutikote su šio laikotarpio pratęsimu, kai šio sutikimo buvo paprašyta baigiantis pirminiam saugojimo laikotarpiui.

4.2  Tvarkant duomenis teisių nustatymo, įgyvendinimo ir gynimo tikslais (kaip nurodyta 1 dalyje), šie duomenys bus įrašomi į istorinius archyvus ir saugomi, kol truks ginčas ar kol pasibaigs pareiškimo pateikimo terminas.

4.3  Tvarkant duomenis papildomais 2 punkte aprašytais tikslais, duomenys bus įtraukiami į Duomenų valdytojo duomenų bazę ir saugomi 4.1 punkte nurodytą laikotarpį arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

4.4  Pasibaigus aukščiau nurodytiems laikotarpiams, duomenys bus sunaikinami arba nuasmeninami.

 

5.   DUOMENŲ TEIKIMO POBŪDIS IR ATSISAKYMO TEIKTI DUOMENIS PASEKMĖS

5.1  „MyGiroup“ ir „MyGrafton“ interneto svetainių registracijos formoje žvaigždute pažymėti duomenys yra būtini, kad „GI“ galėtų atlikti jūsų registraciją vadovaujantis 1 dalimi. Jei jūs atsisakysite pateikti reikalaujamus duomenis, „GI“ negalės užbaigti registracijos.

5.2  Žvaigždute duomenų rinkimo formoje interneto svetainėse pažymėti duomenys, bei duomenys, kurių prašo Duomenų valdytojas, yra būtini, kad „GI“ galėtų vykdyti 1 dalyje nurodytą darbuotojų paieškos ir atrankos procesą. Jei jūs atsisakysite pateikti reikalaujamus duomenis, „GI“ negalės priimti jūsų kandidatūros.

5.3  2 dalyje nurodytų duomenų pateikimas nėra būtinas. Atsisakymas pateikti šiuos duomenis arba sutikimo nepareiškimas neturės jokių pasekmių registracijai ir netrukdys „GI“ vykdyti darbuotojų paieškos ir atrankos procesų.

 

6.   DUOMENŲ GAVĖJAI

6.1   Jūsų duomenis gali tvarkyti tik įgalioti Įmonės darbuotojai ir tik įgyvendindami aukščiau nurodytus tikslus. Darbuotojams yra pateikiamos atitinkamos veiklos instrukcijos.

6.2   Jūsų duomenis gali tvarkyti tik įgalioti Įmonės darbuotojai ir tik įgyvendindami aukščiau nurodytus tikslus. Darbuotojams yra pateikiamos atitinkamos veiklos instrukcijos.

–   kliento įmonėms ar padaliniams,
–   darbo rinkos priežiūrą vykdančioms institucijoms,
–   viešosioms institucijoms remiantis aktyvaus užimtumo politika ar priemonėmis,
–   teisės konsultantams.
 

6.3   Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti išoriniai asmenys, užsiimantys duomenų tvarkymo veikla, kurie „GI“ suteikia:

–   interneto svetainės valdymo ir techninės priežiūros paslaugas,
–   kandidatų duomenų bazės valdymo ir techninės priežiūros paslaugas,
–   duomenų archyvavimo paslaugas,
–   pranešimų siuntimo paslaugas,
–   rinkos tyrimų paslaugas.

6.4   Atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą galite gauti mūsų registruotoje buveinėje arba susisiekę elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com.

6.5   Pateikti kandidatų asmens duomenys nebus atskleidžiami.

 

7.   DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ 

Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir jie neatskleidžiami. Prireikus, dėl techninių ar veiklos priežasčių, Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų Asmens duomenis į šalis, esančias už EEE ribų, dėl kurių yra priimti Europos Komisijos sprendimai dėl tinkamumo arba remiantis atitinkamomis apsaugos priemonėmis (pvz., standartinėmis sutarčių sąlygomis) arba numatytomis konkrečiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis pagal galiojantį duomenų apsaugos reglamentą.

 

8.   DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1   Duomenų subjektas turi BDAR 15-22 str. nurodytas teises.

8.2   Duomenų subjektas gali reikalauti iš Duomenų valdytojo:
   1. susipažinti ir gauti savo asmens duomenų kopiją ir kitą papildomą informaciją,
   2. reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti, jei jie yra neišsamūs,
   3. ištrinti asmens duomenis, esant tam tikroms aplinkybėmis,
   4. prašyti apriboti arba panaikinti jų asmens duomenis, esant tam tikromis aplinkybėmis,
   5. nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys, reikalingi teisėto Duomenų valdytojo intereso įgyvendinimui arba tiesioginei rinkodarai.

8.3   Jei įgyvendinamos BDAR 20 str. duomenų perdavimui taikomos sąlygos, duomenų subjektas taip pat turi teisę gauti Duomenų valdytojui suteiktus duomenis įprastam naudojimui paruoštu formatu, kurį galėtų nuskaityti automatinis prietaisas ir kuris be kliūčių galėtų būti perduodamas kitam duomenų valdytojui.

8.4   Šios teisės gali būti įgyvendinamos pateikiant prašymu raštu išsiunčiant elektroninį laišką adresu: lt.privacy@gigroup.com

8.5   Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundus priežiūros institucijoms (gyvenamosios ar darbo vietos valstybėje, ar valstybėje, kurioje buvo įvykdytas pažeidimas).

 

9.   SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

9.1   Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, išsiųsdamos tokį prašymą elektroniniu laišku adresu: lt.privacy@gigroup.com.

9.2   Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo vykdytam teisėtam duomenų tvarkymui, kuris buvo paremtas iki atšaukimo gautu jūsų sutikimu.

 

10.   DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Duomenų valdytojas yra UAB “Gi Group Lithuania”, kurio registruotoji buveinė yra Manufaktūrų g. 20, Vilnius. Lietuva, el. paštas: lt.privacy@gigroup.com.

 

11.   DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTO KONTAKTAI

Su Grupės duomenų apsaugos specialistu galima susisiekti šiais kontaktais: dpo@gigroup.com; Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milanas, Italija